08.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че с Решение № 395-МИ от 08.02.2016 г. е определила място, дата и час за теглене на жребий от ОИК - Тунджа на поредните номера на политическите партии в бюлетината за гласуване за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г., а именно:

Тегленето на жребий от Общинска избирателна комисия Тунджа на поредните номера на политическите парти в бюлетината за гласуване за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г., да се проведе на 09 февруари 2016 г. от 15.30 часа в сградата на община Тунджа, в град Ямбол, пл.Освобождение №1, ет. 2, зала 1.

 

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на политическите партии, регистрираните от тях кандидати за участие в новия избор за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

05.02.2016

Съобщение

Разяснителен материал за правата на избирателите в новия избор за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г.

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ

на 13 март 2016 г.

На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който:

 • е навършил 18 години към изборния ден включително;
 • не е поставен под запрещение;
 • не изтърпява наказание лишаване от свобода;
 • към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава:

а)  постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което
ще гласува, или

б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува,
и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република
България, или

в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството,
в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено
място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува,
избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по
настоящ адрес.

В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската администрация. В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до 27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК.

Избирател, който е променил адресната си регистрация след 12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се произвеждат избори.

 

2

Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по-горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.

КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В

НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ

на 13 март 2016 г.

Може да гласува и гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който:

-   е навършил 18 години към изборния ден включително;

 • не е поставен под запрещение;
 • не изтърпява наказание лишаване от свобода;
 • не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин;
 • има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като:

адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към 12.09.2015 г. включително.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

02.02.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на самостоятелните кандидатски листи по предложение на политическите партии, регистрирани в ОИК – Тунджа за участие в новия избор за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, намираща се в сградата на община Тунджа, на адрес: град Ямбол, пл. Освобождение № 1, ет. 2, стая 209.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на политическите партии е 17.00 ч. на 09 февруари 2016 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор.

При подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи политическите партии да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

27.01.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в нов избор за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, намираща се в сградата на община Тунджа, на адрес: град Ямбол, пл. Освобождение № 1, ет. 2, стая 209.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 01 февруари 2016 г.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, които ще участват в новия избор се регистрират в ОИК – Тунджа при условията и по реда на Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК като датите, посочени в него се променят в съответствие с датата на новия избор. Необходимите документи за регистрация са следните:

 

I . Регистрация на партии и коалиции

 1. Заявление за регистрация до ОИК -Приложение № 44-МИ от изборните книжа;
 2. Копие от удостоверение за регистрация на партия/коалиция в ЦИК;
 3. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

4.Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

 

ІI. Регистрация на местни коалиции

 

 1. Заявлението за регистрация на местна коалиция - Приложение № 45-МИ от изборните книжа
 2. Решение за образуване на местната коалиция,
 3. Образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 6. Копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция;
 7. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 8. Имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

   ІІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати

 

 1. Заявление за регистрация - Приложение № 52-МИ от изборните книжа.  
 2. Решението за образуване на инициативния комитет;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 5. Декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 6. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

20.01.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че от 9,00 ч. на 18 януари 2016 г. до 17,00 ч. всеки работен ден, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин, ЦИК приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в нови избори за кметове, насрочени за 13 март 2016 г.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии и коалиции в ЦИК е 18.00 ч. на 27 януари 2016 г.

Регистрацията на партиите и коалициите в ЦИК за участие в новите избори се извършва, съгласно раздел ІV от Решение № 2971-МИ от 01.12. 2015 г. и по реда на Решение № 1522-МИ от 18.08.2015 г. на ЦИК и в сроковете, посочени в хронограмата за новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 13 март 2016 г., приета с Решение № 3001-МИ от 07.01.2016 г.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. могат да представят копие на удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква „г“ от Изборния кодекс или да се позоват на представеното удостоверение при регистрацията за участие в общите избори.

20.01.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол обявява, че с Указ № 255 от 07.12.2015 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.) е насрочен нов избор за кмет на кметство Маломир, община Тунджа, област Ямбол, на 13 март 2016 година.

30.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява членове на СИК и всички заинтересовани лица за часовете за предаване и приемане на книжата и материалите по секции на 31.10.2015г., при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община и изборите за кметове на населените места на територията на община Тунджа на 01 ноември 2015 г., както следва :

 Община Тунджа:

І.Първи маршрут – Член на ОИК Евгений Йорданов

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Роза

036,037

13.00

2.

Ген. Инзово

010

13.30

3.

Видинци

009

13.45

4.

Крумово

024

14.15

5.

Миладиновци

030

14.30

6.

Г.Манастир

012

15.00

7.

Ген.Тошево

011

15.45

8.

Скалица

040

16.00

9.

Овчи Кладенец

032

16.20

10.

Община Тунджа

053

17.00

  ІІ.Втори маршрут - Член на ОИК Тодорка Колева

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Стара река

042

13.00

2.

Козарево

022

13.15

3.

Калчево

020,050

13.30

4.

Победа

034

14.10

5.

Челник

049

14.30

6.

Симеоново

039

14.45

7.

Асеново

001

15.00

8.

Робово

035

15.30

9.

Сламино

041

15.45

10.

Каравелово

021

16.15

ІІІ.Трети маршрут – Член на ОИК Марко Бумбаров  

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Кукорево

025,026,051

13.00

2.

Ханово

047

13.30

3.

Окоп

033

13.45

4.

Коневец

023

14.15

5.

Драма

015

14.45

6.

Дряново

016

15.00

7.

Маломир

027

15.45

8.

Тенево

043,044,052

16.15

  ІV.Четвърти маршрут - Член на ОИК Марияна Петрова

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Търнава

045

13.30

2.

Чарган

048

13.45

3.

Могила

031

14.00

4.

Завой

017

14.30

5.

Веселиново

008

14.45

6.

Кабиле

019

15.15

7.

Дражево

014

16.00

8.

Хаджидимитрово

046

16.30

  V.Пети маршрут – Член на ОИК Симеон Симеонов

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Безмер

002,003

13.15

2.

Болярско

005

13.45

3.

Бояджик

006,007

14.15

4.

Гълъбинци

013

14.30

5.

Златари

018

15.00

6.

Межда

029

15.15

7.

Савино

038

15.30

8.

Меден Кладенец

028

16.00

9.

Ботево

004

16.15

   

 

19.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа уведомява членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Тунджа и всички заинтересовани лица, че със свое решение № 246-МИ/НР от 19.10.2015 г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и  т. 2  раздел IV „Нива на обучение" от Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., приети с Решение № 2523-МИ/НР от 08.10.2015г. на ЦИК,  е приела обучението на СИК на територията на община Тунджа да се проведе на 21.10.2015 г. от 09.00 часа в залата на НТС в град Ямбол на ул."Джон Атанасов", № 8.

Желателно е присъствието на всички членове на СИК в обученията.

19.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява членове на СИК и всички заинтересовани лица за часовете за предаване и приемане на книжата и материалите по секции, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г., както следва :

 Община Тунджа:

І.Първи маршрут – Член на ОИК Евгений Йорданов

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Роза

036,037

13.00

2.

Ген. Инзово

010

13.30

3.

Видинци

009

13.45

4.

Крумово

024

14.15

5.

Миладиновци

030

14.30

6.

Г.Манастир

012

15.00

7.

Ген.Тошево

011

15.45

8.

Скалица

040

16.00

9.

Овчи Кладенец

032

16.20

10.

Община Тунджа

053

17.00

  ІІ.Втори маршрут - Член на ОИК Тодорка Колева

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Стара река

042

13.00

2.

Козарево

022

13.15

3.

Калчево

020,050

13.30

4.

Победа

034

14.10

5.

Челник

049

14.30

6.

Симеоново

039

14.45

7.

Асеново

001

15.00

8.

Робово

035

15.30

9.

Сламино

041

15.45

10.

Каравелово

021

16.15

ІІІ.Трети маршрут – Член на ОИК Марко Бумбаров  

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Кукорево

025,026,051

13.00

2.

Ханово

047

13.30

3.

Окоп

033

13.45

4.

Коневец

023

14.15

5.

Драма

015

14.45

6.

Дряново

016

15.00

7.

Маломир

027

15.45

8.

Тенево

043,044,052

16.15

  ІV.Четвърти маршрут - Член на ОИК Марияна Петрова

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Търнава

045

13.30

2.

Чарган

048

13.45

3.

Могила

031

14.00

4.

Завой

017

14.30

5.

Веселиново

008

14.45

6.

Кабиле

019

15.15

7.

Дражево

014

16.00

8.

Хаджидимитрово

046

16.30

  V.Пети маршрут – Член на ОИК Симеон Симеонов

Населено място

Секция  №

Час на пристигане

1.

Безмер

002,003

13.15

2.

Болярско

005

13.45

3.

Бояджик

006,007

14.15

4.

Гълъбинци

013

14.30

5.

Златари

018

15.00

6.

Межда

029

15.15

7.

Савино

038

15.30

8.

Меден Кладенец

028

16.00

9.

Ботево

004

16.15

   

 

19.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК)

Съгласно срока по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс – не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 04.10.2015 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подават заявление по образец за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. В срока по чл. 90, ал. 1 от ИК общинските избирателни комисии образуват със свое решение подвижни избирателни секции на база постъпилите заявления. Законодателят не е предвидил образуване на нови подвижни секционни избирателни комисии след дата 04.10.2015 г., независимо от постъпилите след тази дата заявления.

Когато ПСИК е образувана на територията на съответната община, следва да имате предвид, че включените в списъка за гласуване избиратели от съседни населени места, ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.

В случай че лицата възразяват срещу посочените по-горе условия, то те могат да оттеглят подадените от тях заявления и да бъдат възстановени в избирателните списъци чрез дописване на ръка преди предаването им на СИК.

18.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол нaпомня, че на 19 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на ОБЩИНА ТУНДЖА на e-mail адрес: [email protected]

17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г., могат да направят заявка за помощ на следните телефони:

За община Тунджа в деня на изборите на 25.10.2015 г. - 046 661566, 046 684304, 0889113332 и 046 661587.

Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и т.3 и т.4 от Решение №1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация – Приложение № 74-МИ от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Всички изборни помещения се намират на първия етаж в сгради с изградени подходи за предвижване.

05.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
I. Задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и представители на кандидатска листа.
1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
2. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
3. Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници от партиите и/или коалициите и инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на община Тунджа.
4. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на повече от една партия и коалиция, инициативен комитет.
II. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници- Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК
1. Застъпниците се регистрират от Общинска избирателна комисия до изборния ден, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Към заявлението се прилагат следните документи:
- Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
- Списък по образец Приложение №68-МИ на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
2. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията от настоящото съобщение.                                                                                                                              3.Удостоверенията за застъпници се издават след проверка на заявените лица  и приемане на решение за регистрация.
4. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции в община Тунджа.
5. Заместващите застъпници се регистрират от ОИК до изборния ден, чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
Към заявлението се прилагат:
- Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на заместващи застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
- Списък по образец Приложение № 69-МИ на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
В удостоверението на регистрирания заместващ застъпник  се отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник се анулира.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет, участващи във втори тур,запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втори тур.

III. Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети – Решение №2113-МИ от 11.09.2015 г. и Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г.

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции на територията на община Тунджа.
 2. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. В избирателната секция може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.
 3. Списъкът на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на Общинска избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местна коалиция и инициативен комитет или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вариант (excel формат), включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.
 4. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети могат до изборния ден, да представят в Общинска избирателна комисия допълнителен втори или следващ списък със своите представители, при спазване изискванията от настоящото съобщение.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може писмено да оттегли пълномощното на свои представители. В Общинска избирателна комисия се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите на партия, коалиция, местна коалиция се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет или упълномощено от него лице. Представителите на инициативен комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативен комитет лице.

 При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първи тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура като спазват изискванията от настоящото съобщение.

30.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол нaпомня, че на 04 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение 16-МИ), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община и на съответния e-mail адрес: ОБЩИНА ТУНДЖА - [email protected]; по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

22.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че с Решение № 213-МИ от 21.09.2015 г. е определила място, дата и час за теглене на жребий от ОИК Тунджа на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., а именно:

Тегленето на жребий от Общинска избирателна комисия Тунджа на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., да се проведе на 23 септември 2015 г. от 16.00 часа в сградата на община Тунджа, в град Ямбол, пл.Освобождение №1, зала 102.

 

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. e от 09.00 ч. на 15 септември 2015 г. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, намираща се в сградата на община Тунджа, на адрес: град Ямбол, пл. Освобождение №1, зала 102.

         Крайният срок за подаване на документи за на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 22 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

При регистрация на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет, подписка (списък) в подкрепа на независимия кандидат се предава в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г. на ЦИК.

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че в съобщение на ЦИК публикувано на интернет страницата на 07.09.2015г., са публикувани указания за попълване на „списък“ в структурен вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници и кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г.

В посоченото съобщение е разяснен начина за въвеждане на данните от списъците по Приложение №66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове. За целта да се използва програмата „Списък на лица“, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети. Програмата може да се изтегли от тук.

Подробно е описан начина за работа с програмата при нанасяне на данните за изготвяне на списък на лица подкрепящи регистрацията на независим кандидат. След завършване на списъка, същият се записва веднъж като файл във формат Excel и втори път като файл CVS /coma delimited/ като името на файла съдържа името на независимия кандидат. Тези 2 файла се записват на технически носители на технически носители /CD/ или /USB/ и се представят в ОИК, заедно с документацията. Записът във файла да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

08.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол, намираща се в сградата на община Тунджа, на адрес: град Ямбол, пл. Освобождение №1, зала 102.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 14 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015г. на ЦИК и са както следва:

 

I . Регистрация на партии и коалиции

 1. Заявление за регистрация до ОИК - Приложение № 44-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 2. Копие от удостоверение за регистрация на партия/коалиция в ЦИК;
 3. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

      4.Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

 

ІI. Регистрация на местни коалиции

 

 1. Заявлението за регистрация на местна коалиция - Приложение № 45-МИ от изборните книжа
 2. Решение за образуване на местната коалиция,
 3. Образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 6. Копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция;
 7. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 8. Имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

   ІІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати

 

 1. Заявление за регистрация - Приложение № 52-МИ от изборните книжа.  
 2. Решението за образуване на инициативния комитет;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 5. Декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 6. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

      7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с   предизборната кампания.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 416-МИ / 18.03.2016

  относно: приемане на оперативен план на Общинска избирателна комисия в община Тунджа при произвеждане на новия избор за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол, втори тур, насрочен на 20 март 2016 г.

 • № 397-МИ / 09.02.2016

  относно: формиране на единен номер на подвижна избирателна секция, назначаване на СИК и ПСИК и утвърждаване на списъците на резервните членове на СИК и ПСИК за произвеждане на нов избор на кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, обл. Ямбол, насрочен на 13.03.2016 г.

 • № 396-МИ / 09.02.2016

  относно: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината за гласуване на политическите партии, регистрирани в ОИК – Тунджа за участие в новия избор за кмет на кметство с. Маломир, община Тунджа, област Ямбол на 13 март 2016 г.

всички решения